Ochrona danych osobowych

 

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych, które znajduje się poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?


Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w nocie prawnej tej witryny.
W jaki sposób gromadzimy dane użytkowników?

Z jednej strony, dane użytkownika są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.

Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.
Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do bezpłatnego otrzymania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych. Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

W pewnych okolicznościach użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w polityce prywatności w sekcji "Prawo do ograniczenia przetwarzania".

Narzędzia analityczne i narzędzia dostawców zewnętrznych

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, jego zachowanie podczas surfowania może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; zachowania użytkownika podczas surfowania nie można prześledzić wstecz. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. O opcjach sprzeciwu poinformujemy w niniejszej polityce prywatności.
2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Traktujemy dane osobowe użytkownika w sposób poufny i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej witryny gromadzone są różne dane osobowe.

Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej) może podlegać lukom w zabezpieczeniach.Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca podmiotu odpowiedzialnego

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jestLangendorf GmbH
Bahnhofstraße 11545731 Waltrop

Telefon: +49 (0)2309 938-0
E-mail: info@langendorf.de


Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail.

Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach. Odpowiednią podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, można znaleźć w niniejszej polityce prywatności. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub przetwarzanie służy ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).


Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.
Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie i poprawianie danych

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w razie potrzeby, prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych w dowolnym momencie. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym w nocie prawnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

Jeśli użytkownik kwestionuje prawidłowość przechowywanych przez nas jego danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. Na czas przeglądu użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie danych osobowych użytkownika było/jest prowadzone niezgodnie z prawem, użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych użytkownika, ale są one potrzebne do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO należy zachować równowagę między interesami użytkownika a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeśli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz ich przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec reklamowych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku prawnego w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy witryny wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysyłania informacji reklamowych, takich jak spam.
3. inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Gerhard Weiling
Hagenstr. 18
44581 Castrop-Rauxel

Telefon: +49 2367/1829970
E-mail: dsb@solvecon.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "sesyjne pliki cookie". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas kolejnej wizyty.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. W zakresie, w jakim przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.
Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka użytkownika automatycznie przesyła do nas. Są to

Typ i wersja przeglądarki
Używany system operacyjny
Adres URL strony odsyłającej
Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
Czas zapytania do serwera
Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są gromadzone na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane w tym celu.
Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podasz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Dane wprowadzone w formularzu kontaktowym są zatem przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę tę można odwołać w dowolnym momencie. Wystarczy wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia zgody.

Będziemy przechowywać dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub ustania celu ich przechowywania (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, sprzedawców detalicznych i wysyłki towarów

Przekazujemy dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w kontekście przetwarzania umowy, na przykład firmom, którym powierzono dostawę towarów lub instytucji kredytowej, której zlecono przetwarzanie płatności. Jakiekolwiek dalsze przekazywanie danych nie będzie miało miejsca lub będzie miało miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi na to zgodę. Dane użytkownika nie będą przekazywane osobom trzecim bez jego wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. Media społecznościowe

Wtyczki mediów społecznościowych z prywatnością udostępniania społecznościowego

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki mediów społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, XING, LinkedIn, Tumblr).

Wtyczki można zazwyczaj rozpoznać po odpowiednich logo mediów społecznościowych. Aby zapewnić ochronę danych na naszej stronie internetowej, używamy tych wtyczek tylko razem z tak zwanym rozwiązaniem "Social Share Privacy". Aplikacja ta uniemożliwia wtyczkom zintegrowanym na naszej stronie internetowej przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy, gdy tylko użytkownik wejdzie na stronę po raz pierwszy.

Dopiero po aktywowaniu odpowiedniej wtyczki poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku zostanie nawiązane bezpośrednie połączenie z serwerem dostawcy (zgoda). Po aktywacji wtyczki odpowiedni dostawca otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził naszą witrynę za pomocą swojego adresu IP. Jeśli użytkownik jest jednocześnie zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych (np. Facebook), odpowiedni dostawca może przypisać wizytę na naszych stronach do konta użytkownika.

Aktywacja wtyczki stanowi zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość.

6. narzędzia analityczne i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie Google Analytics i korzystanie z tego narzędzia analitycznego opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Anonimizacja adresów IP

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przesłany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia operatorowi witryny innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi Google.

Wtyczka przeglądarki

Użytkownik może odmówić korzystania z plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej witryny może nie być możliwe. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Sprzeciw wobec gromadzenia danych

Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.
Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

7 Newsletter


Dane do newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter oferowany na stronie internetowej, wymagamy od Ciebie adresu e-mail, a także informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie newslettera. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Dane wprowadzone w formularzu rejestracji do newslettera są przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera, na przykład za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Rezygnacja nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.
Okres przechowywania

Dane przekazane nam przez użytkownika w celu subskrypcji newslettera będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usuwane po rezygnacji z subskrypcji newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach.


8. wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu znormalizowanego wyświetlania czcionek. Po wejściu na stronę przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Informuje to Google, że nasza strona internetowa została wywołana za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje czcionek internetowych, komputer użytkownika użyje standardowej czcionki. Więcej informacji na temat czcionek internetowych Google można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


Mapy Google

Ta witryna korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej witryny nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Showroom
Cookie disclaimer

To make this website work properly we use cookies on our website.
More information about cookies can be found in our Privacy Statement.